Group Alumni

GRADUATE STUDENTS

Horacio Carias, Michael-Rock Goldsmith, Nan Jiang, Ye Jin, Rama Kondru, Igor Kurnikov, Mikyung Lee, Jianping Lin, Jiaxing Lin, Ruibin Liu, Jon Moon, Parag Mukhopadhyay, Nicholas Polizzi, Tatiana Prytkova, Chetan Rupakheti, Glenna Tong, Yi (Yves) Wang, Dequan Xiao, Yujia Zhai, Yuqi (Gary) Zhang, Jieru Zheng, Lianjun (Ellie) Zheng.

POST-DOCTORAL ASSOCIATES

Ilya Balabin, Alexander Balaeff, Desinghu Balamurugan, Julia Contreras-García, Michael Galperin, Lev Gelb, Elizabeth Hatcher, Xiangqian Hu, Tsutomu Kawatsu, Shahar Keinan, Rama Kondru, Christof Kuhn, Igor Kurnikov, Maria Kurnikova, Aleksey Kuznetsov, Jie-lou Liao, David DL Minh, Melissa Pasquinelli, Satyam Priyadarshy, B. Christopher Rinderspacher, Steven Risser, Shoresh Shafei, Spiros Skourtis, Ravindra Venkatramani, Aaron Virshup, Gérard Zuber, Leonid Zusman.

Former students hold positions in industry (including large and small pharmaceutical companies, software companies, defense contractors, and consumer product companies), national labratories, management consulting groups, and academics (in the US, India, Cyprus, and China).